y nghia cua tu kiem dinh

Ý nghĩa của từ kiểm định

Theo quan điểm cá nhân kiểm định là 1 động từ, có nghĩa đơn giản là kiểm tra để xác định giá trị và đánh giá chất lượng.Từ kiểm định xuất hiện trong nhiều ngành nghề khác nhau, ví dụ: kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng công trình..