Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp siêu âm (UT)

Nguyên lý của phương pháp kiểm tra siêu âm (UT):   - Sóng siêu âm, sóng âm có tần số cao, được..


Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp từ tính (MT)

Nguyên lý của phương pháp MT: - Dòng thông lượng trong một đối tượng được từ hoá bị rối loạn cục..


Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp thẩm thấu (PT)

Phương pháp thẩm thấu có khả năng phát hiện và định vị các khuyết tật bề mặt hoặc các khuyết..


Kiểm tra không phá hủy (NDT)

Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) là thuật ngữ chỉ các biện pháp kiểm tra cho..