Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 30/12/2019 thay thế Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/03/2020

TT36/2019/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN..


Quyết định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

Cục trưởng Cục an toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký Quyết định số..


Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 ban hành danh mục máy - thiết bị phải kiểm định

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu..


Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy trình kiểm định an toàn

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu..


Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH -Quy định giá tối thiệu với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn

Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 do Bộ LĐTBXH ban hành QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU..